fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Het lidmaatschap komt tot stand door de online inschrijving. Met het tekenen van het inschrijfformulier wordt akkoord gegaan met alle algemene voorwaarden.
 2. Het lidmaatschap geldt voor een periode van 6 maanden en wordt automatisch stilzwijgend verlengd.
 3. Behoudens tijdige opzegging, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan alleen schriftelijk en niet tijdens de periode van 6 maanden. De opzegtermijn is 30 dagen. 
 4. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
 5. Het lidmaatschap geeft, met inachtneming van de toepasselijke openingstijden, recht op onbeperkt gebruik van de bij het abonnement behorende faciliteiten en toegang tot alle locaties van Padelclub Nederland.
 6. Wangedrag van het lid of niet-lid (iemand die een losse baan reserveert), wanbetaling inbegrepen, verschaft Padelclub Nederland het recht om het lid toegang te onthouden. Ook in die situatie is compensatie uitgesloten.
 7. De contributie is bij vooruitbetaling per automatische incasso.
 8. Voor de duur van een lopend abonnement is de hoogte van de contributie niet vatbaar voor wijzigingen, tenzij de verhoging de consequentie is van een wijziging in het BTW-tarief en/of de jaarlijkse indexatie.
 9. Bij tweede stornering van de automatische incasso, brengen wij administratiekosten in rekening.
 10. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-
 11. Padelclub Nederland hanteert de leveringsvoorwaarden van NL Actief, deze zijn te lezen op https://www.nlactief.nl/erkend-aanbod/leveringsvoorwaarden/
 12. Zowel het lid als niet-lid (iemand die een losse baan reserveert), maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Behoudens een situatie waarin Padelclub Nederland opzet of grove schuld valt aan te rekenen, is Padelclub Nederland mitsdien niet aansprakelijk te houden voor de schadelijke gevolgen van letsel dat het lid of niet-lid eventueel oploopt.
 13. Evenmin valt Padelclub Nederland aansprakelijk te houden voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid of niet-lid (iemand die een losse baan reserveert) tijdens het benutten van het lidmaatschap.
 14. Padelclub Nederland hanteert in haar vestiging huisregels, waaronder ook de reguliere openingstijden te rekenen zijn. Deze huisregels maken onderdeel uit van het abonnement en worden op eenvoudige toegankelijke wijze in de vestiging gepresenteerd. Het lid en niet-lid (iemand die een losse baan reserveert) verplicht zich deze huisregels na te leven.
 15. Padelclub Nederland kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, programma’s en openingstijden. Dit zal minimaal 4 weken van tevoren aangekondigd worden.
 16. Elk lid en niet-lid (iemand die een losse baan reserveert) wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat zijn / haar persoonsgegevens in de administratie van Padelclub Nederland zullen worden opgenomen. Padelclub Nederland verplicht evenwel om deze gegevens niet aan derden te openbaren, behoudens het geval van een op jaar rustende wettelijke plicht.
 17. Elk lid en niet-lid (iemand die een losse baan reserveert) dient er op bedacht te zijn dat Padelclub Nederland in haar vestiging cameratoezicht toepast.